follower

Tuesday, March 5, 2013

DOKUMEN STANDARD PRESTASI PSV TAHUN 3

as salam and welcome..♥

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DOKUMEN STANDARD PRESTASI
DUNIA SENI VISUAL
TAHUN TIGA

 


                                                                                                                                              
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

PENDAHULUAN

Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard  Sekolah Rendah (KSSR) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.

Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.

Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.


TAFSIRAN
o      Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu.

o      Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik  bagi memberi gambaran holistik tentang individu.

o      Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan  atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

o      Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai.

o      Evidens

          Murid               :           Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor.

Instrumen       :           Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

o      Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.
KERANGKASTANDARD PRESTASI


BAND
STANDARD
1
Tahu
2
Tahu dan Faham
3
Tahu, Faham dan Boleh Buat
4
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab
5
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji
6
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali
TAFSIRAN BAND
BAND
PERNYATAAN BAND
TAFSIRAN
1
TAHU
Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.
2
TAHU  DAN FAHAM
Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.
3
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT
Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.
4
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.
5
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.
6
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI
Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif,  mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

MATLAMAT KURIKULUM
Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Dunia Seni Visual adalah melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual dan berupaya meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

OBJEKTIF KURIKULUM
Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Dunia Seni Visual membolehkan murid:

1.     menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan
2.     melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif dan menyeronokkan
3.     menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera
4.     mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya
5.     mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual
6.    membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur, cermat dan selamat
7.    memupuk nilai-nilai kerjasama, yakin diri, disiplin diri dan bertanggungjawab
8.    mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air
9.    menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual
10.   melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah


BAND
PERNYATAAN STANDARD
1
Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media dan nilai baik.
2
Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media dan nilai-nilai baik.
3
Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual serta mempamerkan nilai-nilai baik dalam menghasilkan karya.
4
Menghasilkan karya menggunakan media, teknik dan proses penghasilan yang betul dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual di samping menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan.
5
Menghasilkan karya yang menarik menggunakan pelbagai media, teknik dan proses penghasilan yang betul dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual dan mengamalkan nilai baik dalam semua aspek kehidupan.
6
Menghasilkan karya yang kreatif dan unik berpandukan bahasa seni visual dan proses penghasilan yang betul dengan menggunakan pelbagai media dan teknik secara kreatif dan mempunyai elemen nilai tambah serta dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri, tokoh seni dan warisan seni negara di samping memiliki  nilai baik dalam semua aspek kehidupan.


BAND
PERNYATAAN STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS

1

Tahu
B1
Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media dan nilai baik

B1D1
(PERSEPSI ESTETIK)
Tahu bahasa seni visualB1D2
(APLIKASI SENI)
Mengenal  media
B1D3
(APLIKASI SENI)
Mengetahui nilai baik


B1D1E1
Mengenalpastiunsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang menggambar iaitu lukisan, catan, kolaj dan montaj

B1D1E2
Mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu terancang dan tidak terancang

B1D1E3
Mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu mobail,boneka dan topeng

B1D1E4
Mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri


B1D2E1
Mengenalpasti alat dan bahan dalam bidang menggambar iaitu iaitu lukisan, catan, kolaj dan montaj

B1D2E2
Mengenalpasti alat dan bahan dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu terancang dan tidak terancang


B1D2E3
Mengenalpasti alat dan bahan dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu mobail,boneka dan topeng

B1D2E4
Mengenalpasti alat dan bahan berdasarkan aktiviti yang dilakukan dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri


B1D3E1
Mematuhi arahan guru

BAND
PERNYATAAN STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS

2

Tahu dan Faham

B2
Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media dan nilai-nilai baik

B2D1
(PERSEPSI ESTETIK)
Memahami bahasa seni visual

B2D2
(APLIKASI SENI)
Memahami media yang sesuai untuk berkarya
B2D3
(APLIKASI SENI)
Memahami nilai baik


B2D1E1
Mengkategorikan unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang menggambar iaitu lukisan, catan, kolaj dan montaj

B2D1E2
Mengkategorikan unsur seni dan prinsip rekaan  dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu terancang dan tidak terancang

B2D1E3
Mengkategorikan unsur seni dan prinsip rekaandalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu mobail,boneka dan topeng

B2D1E4
Mengkategorikan unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang mengenal kraf tradisional iaituanyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri
B2D2E1
Mengkategorikan media yang sesuai  dalam bidang menggambar iaitu lukisan, catan, kolaj dan montaj

B2D2E2
Mengkategorikan media yang sesuai  dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu terancang dan tidak terancang

B2D2E3
Mengkategorikan media yang sesuai  dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu mobail,boneka dan topeng

B2D2E4
Mengkategorikan media yang sesuai dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri

B2D2E5
Menyatakan  fungsi asas media


B2D3E1
Mempamerkan disiplin kendiri
BAND
PERNYATAAN STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS

3

Tahu, Faham dan Boleh Buat
B3
Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual serta mempamerkan nilai-nilai baik dalam menghasilkan karya

B3D1
(PERSEPSI ESTETIK)
Meneroka bahasa seni visual
B3D2
(APLIKASI SENI)
Meneroka penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya


B3D3
(APLIKASI SENI)
Memperlihatkan nilai baik pada diri dan rakanB3D4
(EKSPRESI KREATIF)
Mengetahui dan memilih bahan yang sesuai dalam penghasilan karya
B3D1E1
Meneroka unsur seni dan prinsip rekaan sebelum penghasilan karya  dalam bidang menggambar iaitu lukisan, catan, kolaj dan montaj

B3D1E2
Meneroka unsur seni dan prinsip rekaan sebelum penghasilan karya dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu terancang dan tidak terancang

B3D1E3
Meneroka unsur seni dan prinsip rekaan  sebelum penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu mobail,boneka dan topeng

B3D1E4
Meneroka unsur seni dan prinsip rekaan  sebelum penghasilan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri

B3D2E1
Meneroka alat, bahan, teknik  dan  proses dalam bidang menggambar

B3D2E2
Meneroka alat, bahan, teknik  dan  proses dalam bidang membuat corak dan rekaan

B3D2E3
Meneroka alat, bahan, teknik  dan  proses dalam bidang membentuk dan membuat binaan

B3D2E4
Meneroka alat, bahan, teknik  dan  proses dalam bidang mengenal kraf tradisional


B3D3E1
Menunjukkan nilai baik seperti disiplin kendiri dan kerjasama
B3D4E1
Menghasilkan karya menggunakan  alat, bahan , teknik dan proses yang sesuai dalam bidang menggambar iaitu lukisan, catan, kolaj dan montaj

B3D4E2
Menghasilkan karya menggunakan  alat, bahan , teknik dan proses yang sesuai dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu terancang dan tidak terancang

B3D4E3
Menghasilkan karya menggunakan  alat, bahan , teknik dan proses yang sesuai dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu mobail,boneka dan topeng

B3D4E4
Menghasilkan karya menggunakan  alat, bahan , teknik dan proses yang sesuai dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diriBAND
PERNYATAAN STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS

4

Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab
B4
Menghasilkan karya menggunakan media, teknik dan proses penghasilan yang betul dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual di samping menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan.


B4D1
(PERSEPSI ESTETIK)
Menggunakan bahasa seni visual yang betuldalam penghasilan karya


B4D2
(APLIKASI SENI)
Memilih dan memanipulasikan media, teknik dan proses yang betul

B4D3
(EKSPRESI KREATIF)
Menggunakan dan memanipulasikan media yang sesuai dengan aktivitiB4D4
(EKSPRESI KREATIF)
Menghayati nilai baikB4D5
(APRESIASI SENI)
Membuat apreasiasi terhadap karya
sendiri


B4D1E1
Menghasilkan karya dalam bidang menggambar iaitu  lukisan, catan, kolaj dan montaj yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan yang betul

B4D1E2
Menghasilkan karya dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu  terancang dan tidak terancangyang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan yang betul

B4D1E3
Menghasilkan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu  mobail,boneka dan topengyang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan yang betul

B4D1E4
Menghasilkan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu  anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diriyang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan yang betulB4D2E1
Menggunakan alat dan bahan yang betul  dalam berkarya 

B4D2E2
Menggunakan teknik dan proses  yang betul dalam berkarya


B4D3E1
Menghasilkan karya yang menarik dan menepati tajuk dalam bidang menggambar iaitu lukisan, catan, kolaj dan montaj

B4D3E2
Menghasilkan karya yang menarik  dan menepati tajuk dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu terancang dan tidak terancang

B4D3E3
Menghasilkan karya yang menarik  dan menepati tajuk dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu mobail, boneka dan topeng

B4D3E4
Menghasilkan karya yang menarik  dan menepati tajuk dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman, alat, pertahanan diri dan alat perhiasan diri


B4D4E1
Mengamalkan nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab, berdisiplin dan yakin diri


B4D5E1
Mempamerkan karya yang dihasilkan

B4D5E2
Menceritakan karya sendiri secara ringkasBAND
PERNYATAAN STANDARD
DESKRIPTOR
                             EVIDENS

5

Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab TerpujiB5
Menghasilkan karya yang menarik menggunakan pelbagai media, teknik dan proses penghasilan yang betul dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual dan mengamalkan nilai baik dalam semua aspek kehidupan.


B5D1
(PERSEPSI ESTETIK)
Menggunakan bahasa seni visual dengan betul dan kreatif dalam berkarya


B5D2
(APLIKASI SENI)
Mempelbagaikan penggunaan  media, teknik dan proses dengan betul dan kreatif

B5D3
(EKSPRESI KREATIF)
Mengguna, memanipulasi dan mempelbagaikan media yang bersesuaian secara kreatif

B5D4
(EKSPRESI KREATIF)
Mengaplikasi alam ciptaan Tuhan sebagai sumber ilham.


B5D5
(EKSPRESI KREATIF)
Menghayati nilai baik


B5D6
(APRESIASI SENI)
Membuat apresiasi terhadap karya sendiri


B5D1E1
Menghasilkan karya dalam bidang menggambar iaitu  lukisan, catan, kolaj dan montaj  yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan dengan betul dan kreatif

B5D1E2
Menghasilkan karya dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu  terancang dan tidak terancang yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan dengan betul dan kreatif

B5D1E3
Menghasilkan karya dalam bidang membentuk dan membuat  binaaniaitu  mobail,boneka dan topeng yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan dengan betul dan kreatif

B5D1E4
Menghasilkan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional  iaitu  anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diriyang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan dengan betul dan kreatif
B5D2E1
Mempelbagaikan pengunaan alat , bahan, teknik dan proses dengan betul serta kreatif dalam bidang menggambar  iaitu  lukisan, catan, kolaj dan montaj 

B5D2E2
Mempelbagaikan pengunaan  alat , bahan, teknik dan proses dengan betul serta kreatif dalam bidang membuat corak dan rekaan  iaitu  terancang dan tidak terancang

B5D2E3
Mempelbagaikan pengunaan  alat , bahan, teknik dan proses dengan betul serta kreatif dalam bidang membentuk dan membuat binaanb iaitu  mobail,boneka dan topeng

B5D2E4
Mempelbagaikan pengunaan  alat , bahan, teknik dan proses dengan betul serta kreatif dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu  anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri


B5D3E1
Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif dalam bidang menggambar iaitu  lukisan, catan, kolaj dan montaj 

B5D3E2
Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu  terancang dan tidak terancang


B5D3E3
Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif dalam bidang membentuk dan membuat binaan  binaan  iaitu  mobail,boneka dan topeng

B5D3E4
Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif dalam bidang mengenal kraf tradisional  iaitu  anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri


B5D4E1
Menghasilkan karya yang menarik  dengan membuat olahan idea berdasarkan alam ciptaan Tuhan


B5D5E1
Mengamalkan  nilai baik semasa menjalankan aktiviti  seperti bertanggungjawab, berdisiplin dan yakin diri

B5D6E1
Mempamerkan karya yang dihasilkan

B5D6E2
Menceritakan karya sendiri dengan menggunakan bahasa seni visual secara lisan

BAND
PERNYATAAN STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS


6

Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab MithaliB6
Menghasilkan karya yang kreatif dan unik berpandukan bahasa seni visual dan proses penghasilan yang betul dengan menggunakan pelbagai media dan teknik secara kreatif dan mempunyai elemen nilai tambah serta dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri, tokoh seni dan warisan seni negara di samping memiliki  nilai baik dalam semua aspek kehidupan.

B6D1
(PERSEPSI  ESTETIK)
Murid dapat berfikir secara kritis dan kreatif untuk menghasilkan karya berpandukan bahasa seni visual
B6D2
(APLIKASI SENI)
Menggunakan  pelbagai media dan teknik secara kreatif dengan proses  yang betul dan tepat


B6D3
(EKSPRESI KREATIF)
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai kajian dan  teknologi dalam penghasilan karya seni


B6D4
(EKSPRESI KREATIF)
Menggunakan  Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

B6D5
(EKSPRESI KREATIF)
Membudayakan nilai baik dalam setiap aktiviti yang dilakukan

B6D6
(APRESIASI SENI)
Membuat apreasiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual
B6D7
(APRESIASI SENI)
Membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lainB6D8
(APRESIASI SENI)
Mensyukuri keindahan alam ciptaan Tuhan


B6D1E1
Menghasilkan karya  yang mempunyai unsur seni dan prinsip rekaan secara kreatif dan unik serta dapat menghubungkaitkannya dengan disiplin ilmu yang lain dalam bidang menggambar iaitu lukisan, catan, kolaj dan montaj 

B6D1E2
Menghasilkan karya  yang mempunyai unsur seni dan prinsip rekaan secara kreatif dan unik serta dapat menghubungkaitkannya dengan disiplin ilmu yang lain  dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu  terancang dan tidak terancang

B6D1E3
Menghasilkan karya  yang mempunyai unsur seni dan prinsip rekaan secara kreatif dan unik serta dapat menghubungkaitkannya dengan disiplin ilmu yang lain  dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitumobail,boneka dan topeng

B6D1E4
Menghasilkan karya  yang mempunyai unsur seni dan prinsip rekaan secara kreatif dan unik serta dapat menghubungkaitkannya dengan disiplin ilmu yang lain  dalam bidang mengenal kraf tradisionaliaitu  anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri


B6D2E1
Mempelbagaikan penggunaan alat, bahan, teknik dan proses dengan betul , tepat dan kreatif dalam bidang menggambar iaitu lukisan, catan, kolaj dan montaj 

B6D2E2
Mempelbagaikan penggunaan alat, bahan, teknik dan proses dengan betul , tepat dan kreatif dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu  terancang dan tidak terancang

B6D2E3
Mempelbagaikan penggunaan alat, bahan, teknik dan proses dengan betul , tepat dan kreatif dalam dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu mobail,boneka dan topeng

B6D2E4
Mempelbagaikan penggunaan alat, bahan, teknik dan proses dengan betul , tepat dan kreatif dalam bidang mengenal kraf tradisionaliaitu  anyaman, alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri


B6D3E1
Menghasilkan karya dengan mengggunakan pelbagai jenis sumber, kajian dan teknologi


B6D4E1
Menghasilkan karya yang menggunakan Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


B6D5E1
Membuat pertimbangan yang sewajarya apabila berhadapan dengan pelbagai situasi

B6D5E2
Menjadi pembimbing kepada rakan sebaya  sewaktu menjalankan aktiviti


B6D6E1
Mempamerkan karya yang dihasilkan

B6D6E2
Menceritakan karya sendiri dengan menggunakan bahasa seni visual  dengan yakin secara lisan

B6D6E3
Menceritakan karya rakan menggunakan bahasa seni visual  dengan yakin secara lisan secara lisan


B6D7E1
Membuat perbincangan  dan penaakulan bersama guru dan rakan  berdasarkan hasil  kerja atau karya pilihan
B6D8E1
Menunjukkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan

 

No comments:

Post a Comment

my ♥,,,

Search This Blog