follower

Thursday, June 21, 2012

frasa sendi nama

as salam and welcome..♥

Frasa sendi nama
Frasa sendi nama ialah satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada sendi nama itu. Kata sendi nama ialah bentuk morfem atau kata yang letaknya di hadapan frasa nama. Antara kata sendi nama yang sering digunakan dalam bahasa Melayu termasuklah di, ke, dari, pada, kepada, untuk, akan, bagi, hingga, oleh, dengan, tentang, sampai, dan sebagainya. Frasa sendi nama juga boleh didahului oleh kata bantu. Frasa sendi nama boleh hadir sebagai predikat dalam pola ayat dasar bahasa Melayu dan juga sebagai unsur keterangan dalam ayat-ayat lain. Berdasarkan Cerpen Kesepian, contoh bagi susunan frasa sendi nama dalam ayat boleh dilihat dalam jadual di bawah:
SUSUNAN FRASA SENDI NAMA DALAM AYAT
JENIS SUSUNAN/KEDUDUKAN
CONTOH AYAT
Predikat Frasa Sendi Nama

Frasa Sendi Nama Sebagai Keterangan
Frasa Sendi Nama Keterangan Frasa Kerja
Nama Leman kemudiannya dicatat di dalam buku kecil yang dipunyai oleh setiap pengawas.

Frasa Sendi Nama dicatat di dalam buku kecil merupakan Frasa Sendi Nama Keterangan Frasa kerja kerana kata sendi di hadir selepas frasa kerja dicatat.
Frasa Sendi Nama Keterangan Frasa Adjektif

Frasa Sendi Nama Keterangan Frasa Nama
Dia giat menceburi bidang pidato sehingga pernah mewakili sekolah ke pertandingan pidato peringkat negeri.

Frasa Sendi Nama  ke pertandingan pidato  merupakan Frasa Sendi Nama Keterangan Frasa Nama kerana kata sendi ke hadir selepas frasa nama sekolah.

Binaan frasa sendi nama dapat dibentuk daripada empat binaan iaitu binaan Kata sendi nama + kata arah + frasa nama + frasa keterangan, binaan Kata sendi nama + kata arah + frasa nama, binaan Kata bantu + kata sendi nama + frasa nama , dan binaan kata sendi nama + frasa nama. Rujuk jadual di bawah untuk melihat contoh daripada Cerpen Kesepian bagi setiap binaan tersebut :
BINAAN FRASA SENDI NAMA
(Berserta contoh ayat)

KEDUDUKAN AYAT
Kata sendi nama + kata arah + frasa nama + frasa keterangan
di                          +   dalam    +  buku kecil     + yang dipunyai oleh setiap pengawas

Contoh ayat :
Nama Leman kemudiannya dicatat di dalam buku kecil yang dipunyai oleh setiap pengawas.

Nama Leman kemudiannya dicatat di dalam buku kecil yang dipunyai oleh setiap pengawas.Frasa Sendi Nama dicatat di dalam buku kecil merupakan Frasa Sendi Nama keterangan kepada Frasa kerja kerana kata sendi di hadir selepas frasa kerja dicatat.
Kata sendi nama + kata arah + frasa nama
di                          +   dalam    +  buku kecil

Contoh ayat :
Nama Leman kemudiannya dicatat di dalam buku kecil yang dipunyai oleh setiap pengawas.

Nama Leman kemudiannya dicatat di dalam buku kecil yang dipunyai oleh setiap pengawas.

                                                   Frasa Sendi Nama dicatat di dalam buku kecil merupakan Frasa Sendi Nama keterangan kepada  Frasa kerja kerana kata sendi di hadir selepas frasa kerja dicatat.
BINAAN FRASA SENDI NAMA
(Berserta contoh ayat)

KEDUDUKAN AYAT
Kata bantu + kata sendi nama + frasa nama
Sedang       + di dalam               + sungai

Contoh ayat :
Sewaktu sedang di dalam sungai, Yusri yang cuba berenang jauh daripada rakannya tidak dapat mengawal imbanga badannya lalu dihanyutkan oleh arus yang deras ke hilir sungai.

Sewaktu sedang di dalam sungai, Yusri yang cuba berenang jauh daripada rakannya tidak dapat mengawal imbanga badannya lalu dihanyutkan oleh arus yang deras ke hilir sungai.
Frasa Sendi Nama sedang di dalam sungai,   merupakan Frasa Sendi Nama keterangan keterangan kepada  Frasa Nama kerana kata sendi ke hadir selepas frasa nama sewaktu.

kata sendi nama + frasa nama
ke                         + pertandingan pidato

Contoh ayat :
Dia giat menceburi bidang pidato sehingga pernah mewakili sekolah ke pertandingan pidato peringkat negeri.

Dia giat menceburi bidang pidato sehingga pernah mewakili sekolah ke pertandingan pidato peringkat negeri.Frasa Sendi Nama  ke pertandingan pidato  merupakan Frasa Sendi Nama keterangan kepada Frasa Nama kerana kata sendi ke hadir selepas frasa nama sekolah.


 

No comments:

Post a Comment

my ♥,,,

Search This Blog