follower

Wednesday, June 20, 2012

TEKNIK PENGAJARAN BAHASA

as salam and welcome..♥ Teknik bercerita:
Teknik ini dilaksanakan untuk menyampaikan maklumat agar objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai. Teknk ini mudah menarik minat murid kerana mereka akan lebih cepa menumpukan perhatian disamping situasi p&p ysng menrik dan tidak memboankan.
Teknik bersyarah :
Teknik bersyarah dikenali juga sebagai teknik kuliah dimana melibatkan pengajaran fakta – fakta secara lisan. Interaksi P&P ini dijalankan secara satu hala dan kebiasaannya tidak balas murid adalah pasif. Teknik ini sesuai dilaksanakan di peringkat – peringkat tinggi seperti universiti. Terdapat beberapa kelebihan menggunakan teknik ini seperti menjimatkan masa P&P  kerana guru dapat merumuskan keseluruhan isi pengajaran dalam masa yang singkat. Justeru itu , bahan – bahan rangsangan seperti peta , bahan pengajaran sebenar dan papan tulis dapat digunakan sebagai panduan dan rujukan murid.  
Teknik berbincang
Merupakan teknik pengajaran berbentuk perbualan kerana melibatkan murid secara aktif dalam mengeluarkan idea dan pandangan.  Teknik ini dapat memperkembangkan pertumbuhan diri dan social mereka dengan baik menjadi murid yang cerdas , berani dan berkeyakinan diri sewaktu berucap.  Sebelum menggunakan teknik berbincang dalam proses pengajaan dan pembelajaran , guru hendaklah mengetahui latar belakang dan pengalaman murid serta memilih bahan – bahan pengajaran yang menarik dan memenuhi isi pengajaran mengikut tahap serta masa yang diperuntukan kepada murid – murid.
Teknik menghafaz dan latih tubi
Teknik menghafaz dilaksanakan berdasar kepada empat langkah seperti memikirkan bahan yang dipelajari , mengulang bahan yang dipelajari , mengucapkan bahan dihadapan guru , mengingai bahan yang dihafaz. Manakala latih tubi ialah pengulangan fakta – fakta yang dipelajari. Sesuai digunakan dalam mempelajari bahasa kedua , kemahiran melukis  , menyebut perkataan , ayat – ayat dan fakta – fakta penting. Namun begitu teknik menghafaz dan latih tubi mempunyai kelemahan seperti menyekat daya kreativiti murid serta mengehadkan kebebasan murid dalam berfikir.
Teknik penyelesaian masalah
Teknik pembelajaran ini dilaksanakan di bawah penyeliaan guru dan mengandungi lima langkah penyelesaian seperti:
1. kenal masalah
Guru hendaklah mewujudkan satu situasi masalah dimana murid dapat mengesan masalah terbabit samada melalui perbincangan ataupun menonton video yang ditayang oleh guru melalui LCD.
2. penentuan masalah
Setelah murid - murid dapat mengesan masalah tersebut , guru perlu menggalakan murid – murid agar melontar pendapat dan pandangan terhadap permasalahan yang timbul tanpa menyekat sebarang idea mahupun kreativiti murid – murid tersebbut. Hal ini bertujuan agar semua murid bertindak positif dan aktif terhadap rangsangan yang diberikan oleh guru.
3. cadangan masalah
Guru hendaklah memberi kebebasan kepada murid – murid membuat kajian ke atas semua idea dan data yang dikumpulkan samaada dalam bentuk kumpulan mahupun individu supaya dapayt menegmbangankan lagi pemikiran dan idea yang sedia ada.
4. penelitian penyelesaian atau jawapan
Setelah itu , uru memainkan peranan sebagai fasilitator dalam memandu murid memilih jawapan dan pilihan yang tepat agar dapat emmastikan murid – murid menggunakan keupayaan diri sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
5. pemeriksaan kesimpulan
Setelah murid – murid dapat menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru , guru hendaklah menguji kembali murid – murid berdasarkan jawapan yang diberikan supaya dapat mengenal pasti tahap penguasaan murid – murid dan seterusnya memperbaiki kelemahan mereka.
Teknik brainstorming/teknik sumbang saran
Teknik sumbang saran boleh juga dikenali sebagai teknik perbincangan dimana ia dapat silakasanakan samada dalam bentuk individu mahupun kumpulan. Teknik ini menggalakkan murid – murid mengeluarkan semua bah fikiran ataupun idea tanpa menolak satu pun. Kemudian , idea – idea  yang diberiakn itu , dihurai dan dikembang sehingga relevan dengan pernyataan masalah atau situasi yang diajukan oleh guru. Secara tidak langsung , teknik ini menggalakkan semua murid melibatkan diri dengan aktif dan menggunakan keyakinan diri yang ada  untuk mengeluarkan pendapat dan pandangan di hadapan umum.
Teknik tunjuk ajar
Teknik tunjuk ajar bolek juga dikenali sebagai teknik demonstrasi dimana  ia meliputi langkah – langkah , prosedur atau arahan – arahan tertentu untuk mencapai sesuatu yang dirancang. Teknik ini dapat dilaksanakan tanpa menggunakan bahasa tetaoi menggunakan aksi murid misalnya , aktiviti amali disertakan dengan lisan ataupun tidak. Contoh :
1. guru meminta murid menunjukkan cara membuat wau .
2. guru meminta murid melakonkan aksi haiwan rimba di hadapan kelas.
Secara tidak langsung , teknik ini dapat melatih murid menggunakan bahsaa lisan dengan baik sewaktu berkomunikasi dengan umum selain mendedahkan kepada mereka cara menjalinkan hubungan social yang betul dan seimbang dengan situasi yang dihadapi.
Teknik main peranan
Teknik ini merupakan suatu teknik dimana guru dapat melahirkan pengalaman spontan dan sebenar kepada murid terutamanya dalam aktiviti bahasa. Teknik main peranan ini dikenali juga sebagai teknik sosiodrama. Biasanya , teknik ini diberikan kepada murid melalui pembacaan atau gambaran – gambaran seperti siaran televisyen, rakaman suara dan radio yang mudah difahami kemudian murid melakonkan kembali penyataan yang difahami tanpa menggunakan sebarang skrip atau panduan. Teknik ini hendaklah bermula daripada yang mudah kepada yang sukar ( Ansur maju). Misalnya , murid diminta membentangkan idea yang dikumpul dalam bentuk dialog dan seterusnya melahirkan dalam bentuk lakonan.
Teknik soal jawab
Merupakan suatu median menyampaikan isi pelajaran yang paling popular kerana berjaya mewujudkan interaksi yang aktif diantara guru dan murid secara berkesan. Teknik ini dapat membina keyakinan diri murid , dan mengembangkan buah fikiran dan pendapat murid menjadi lebih kreatif dan kritis. Guru hendaklah mengemukan soalan yang jelas , mengikut aras murid dan menepati silibus P&P yang dijalani di dalam kelas.

 

No comments:

Post a Comment

my ♥,,,

Search This Blog